Phone: +250 788315140 Email: info@rwamrec.org

RWAMREC (cyangwa ‘Rwanda Men’s Resource Centre’ mu magambo arambuye y’Icyongereza) ni umuryango w’Abagabo baharanira iterambere ry’uburinganire n’ubwuzuzanye hagati y’abagore n’abagabo binyuze mu guteza imbere imyumvire n’imyitwarire byiza bya kigabo (positive masculinities), mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, no kurengera uburenganzira bwa muntu.

Hari impamvu eshatu nkuru zatumye uyu muryango utangizwa, kandi ni nazo nkingi y’ibyo dukora kuri ubu mu Rwanda. Izi ni zimwe gusa kandi nke mu zindi mpamvu nyinshi, ariko ni zo zi ingenzi:

Impamvu ya mbere, ni ihohoterwa rikabije ryerekanwe n’ubushakashatsi bunyuranye, cyane cyane imibare yashyizwe ahagaragara bwa mbere na polisi y’Igihugu muri 2006, yerekana ko Abagabo ari bo benshi mu abahohotera Abagore n’Abana mu Rwanda. Rero kwegera abagabo tukaganira na bo ku mpamvu zitera abagabo guhohotera abagore n’abana bityo hakaboneka umuti urambye wo guca burundu ako karengane ni byo byari mu bitekerezo cy’abagabo icyenda (9) bashinze RWAMREC. Ni ingira akamaro ko abagabo begera abandi bakabaganiriza ndetse bakabafasha gutekereza ku myitwarire ya bo ya kigabo itera guhohotera abandi kugira ngo babafashe guhinduka no gufatanya mu ngamba zo guteza imbere ubufatanye n’abagore mu kubaka ingo zitekanye kandi ziteye imbere.

Impamvu ya kabiri, ni uko ihame ry’uburinganire n’ubwuzuzanye mbere na mbere ni ishingiro ry’uburenganzira bwa muntu, kandi rikaba ibuye ry’ifatizo mu iterambere ryuzuye kandi rirambye. Mu Rwanda rero, akenshi ijambo “gender”, ryakundaga kumvikana ko ari gahunda z’Abagore gusa, abagabo bakumva ko bitabareba bityo bikabatera ipfunwe ko ari gahunda yo guha Abagore ububasha n’uburenganzira bwambuwe Abagabo. Iyi myumvire ituma bamwe mu bagabo batitabira izo gahunda cyangwa bakazirwanya kandi “gender equality” ari gahunda ireba kandi ifitiye Abagore n’abagabo akamaro ku rwego rureshya. RWAMREC rero yifuzaga ko iyi myumvire yakongerwa cyangwa igahindurwa kugira ngo Abagabo bagire imyumvire ihamye kandi ituma bumva bakanitabira gufatanya n’abagore mu guteza iri hame imbere kandi mu nyungu n’iterambere bya bose. ...
++++
Impamvu ya gatatu, ni uko hagaragara imyumvire n’imyitwarire ya kigabo itari myiza (forms of negative masculinities) bigira ingaruka ku mibereho n’ubuzima bw’abagabo ubwabo. Byagiye bigaragarira cyane cyane mu imyitwarire y’abagabo mu kutita ku buzima bwabo n’ubw’abagize umuryango wabo. Byagaragaye ko abagabo batitabira kujya kwa muganga gushaka ubufasha mu iby’ubuzima n’ubuvuzi, abagabo bamwe bakumva ko bajya kwa muganga gusa ari uko barembye cyane, cyangwa ntibafashe abagore n’abano babo mu kubona serivisi z’ubuzima batinya ko abandi bagabo babaseka cyangwa bakitwa inganzwa. Abandi bakishora mu bikorwa bifite ingaruka zikomeye ku buzima bwabo nko kunywa inzoga nyinshi n’ibindi bisindisha bikomeye kandi bazi ko byangiza ubuzima bwabo (nk’uko uyu munsi hari ababizira), nko gutwara imodoka ku muvuduko uri hejuru cyane ku buryo bushobora guteza impanuka. Hagaragaraga ndetse n’ikibazo cy’imyumvire ishyira bamwe mu bagabo kwiyahura bakiyambura ubuzima bwabo, abandi bakishora mu mibonano mpuzabitsina irimo ingaruka nyinshi mbi ku uyikora n’uyikorerwa ntacyo bibabwiye, n’indi myitwarire nk’iyo igira ingaruka ku buzima n’imibereho y’Abagabo (risky masculine behaviors). Guteza imbere imyumvire n’imyitwarire myiza ya kigabo ikaba yafasha Abagabo kubaho neza ku bwabo n’imiryango yabo, kubana neza n’abo bashakanye, abo baturanye ndetse n’abandi bose, bityo bikabongera kuramba nk’abagore (abagore barama igihe kirekire kurusha abagabo kubera zimwe muri izi mpamvu). Birazwi ko imyitwarire nk’iyi ni nko kwihohotera kandi nta uwabera abandi neza atibereye neza ubwe, cyangwa ngo akunde abandi atikunze ubwe. Ibi byanafasha no mu kurwanya no guca (binyuze muri gahunda zihariye) ihohoterwa bamwe mu bagore bakorera abagabo, ariko bikagirwa ibanga (bigacecekwa) kubera umuco ukiziritse bamwe, no gutinya uko sosiyete ngari yababona cyangwa yabavugaho.

Icyari kigamijwe mu gushinga Umuryango RWAMREC kwari kugira ngo abagabo begere abandi basangizanye ubumenyi n’imyumvire myiza, babashishikarize kwegera bagenzi babo kugira ngo hatezwe imbere imikorere myiza ishingiye ku ihame ry’uburinganire n’ubwuzuzanye. Iri hame rigomba guttezwa imbere binyuze mu bikorwa bihindura bikanazamura imyitwarire n’imyumvire myiza ya kigabo, guteza imbere ibiganiro hagati y’abagabo n’abagore (cyane cyane abashakanye) kugira ngo bakumire ihohoterwa rishingiye ku gitsina, bazamure imyumvire n’ubufatanye by’Abagabo n’abagorre mu guteza imbere uburenganzira bwabo, no gushishikariza abagabo n’abagore gushyira mu bikorwa imyitwarire idahohotera (non violent behaviors) igamije iterambere rirambye n’ubuzima buzira umuze mu miryango yabo.